Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Something more...

We have already closed the project!
But we are very pleased to inform you about the QUALITY LABEL.
Our partner, the French school,  has won its eTwinning Quality Label for our project "Terres brûlées...".
Here it is the message received some days ago.

Από: Ant PAPA.....
Αποστολή: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 9:41 μμ
Προς: ..............................
Θέμα: TR: Attribution LABEL QUALITE ETWINNING
Σπουδαιότητα: Υψηλή
Pour INFO …De : MAURICE Micheline [mailto:micheline.maurice@cndp.fr]
Envoyé : mardi 7 septembre 2010 19:17

À : antpapa@club....

Cc : contact@etwinning.fr
Objet : Attribution LABEL QUALITE ETWINNING


Bonjour,
La commission d’attribution du LABEL QUALITE eTwinning national a le plaisir de vous informer que vous avez obtenu ce Label pour votre projet «Terres brûlées… et après? », avec le commentaire suivant :
"Excellent projet franco-grec, sur une question environnementale, les ravages des feux de forêts, développé avec de nombreuses activités de recherches, d'analyses, d'actions sur le terrain et de publications de qualité remarquable, blog, site web et ebook".
Nous vous adressons toutes mes félicitations, à vous, aux élèves et à vos partenaires et nous vous souhaitons grande réussite pour vos prochains projets.

Très cordialement
Micheline MAURICE
Expert auprès du BAN
eTwinning-France
Responsable de la Commission Label Qualité
Our warmest congratulations and bravo to all: teachers and students.
We are very happy for the continiuty of our partnership and we are expecting new prizes.
Many thanks and kisses
K.F.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου